Infrastruktura

Pružanje komunalnih usluga, izgradnja i redovno održavanje komunalne infrastrukture od općeg su društvenog interesa, a time i jedno od najvažnijih pitanja svake lokalne zajednice. Poražavajući podatak je da na području Pregrade imamo samo 30% asfaltiranih nerazvrstanih cesta i ulica. Također je zanemareno održavanje postojećih asfaltiranih cesta po našim selima i  ulaganje u izgradnju nogostupa, kojih  nema čak ni uz prometnice pokraj područnih škola.Trenutno Pregrada ima najviše neuređenih i nerazvrstanih (makadamskih) cesta u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Ceste

U suradnji s Hrvatskim cestama te Županijskom upravom za ceste Krapinsko-zagorske županije radit ćemo na realizaciji sljedećih projekata:

 • Izgradnja nogostupa, uvažavajući prioritete – blizina škola i igrališta;
 • Sanacija klizišta „Vinagora“ –  na lokalnoj cesti;
 • rekonstrukcije svih vitalnih prometnica na području grada Pregrade:
  • Županijske ceste Pregrada-Desinić, Pregrada-Đurmanec i Pregrada-Velika Horvatska-Tuhelj te lokalne ceste prema Vinagori i relaciji Valentinovo-Bušin-Donja Plemenšćina;
  • Rekonstrukcija državne ceste D206 (Valentinovo-Krapina);
  • Sanacija kolnika državne ceste D206 na dionici od rotora do industrijske zone;
  • Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje i rekonstrukciju državne ceste D206 od Pregrade prema Humu na Sutli;
  • Izrada projektne dokumentacije za obilaznicu oko Pregrade.

Izraditi bazu podataka o stanju prometnica i ostale komunalne infrastrukture na području cijele Pregrade. U suradnji s mjesnim odborima izraditi dugoročni plan uređenja i asfaltiranja cesta i ulica

 

Javna rasvjeta

Izraditi kvalitetnu analizu stanja javne rasvjete osigurati njezino plansko i sustavno proširenje na području svih mjesnih odbora.

 

Odvodnja

Staviti u funkciju sustav odvodnje i kanalizacije u gradu Pregradi te izraditi projekte sustava odvodnje i kanalizacije za cjelokupno područje grada Pregrade, kroz programe Hrvatskih voda.

 

Gospodaranje otpadom

Izgraditi cjeloviti sustav za sortiranje  i odvajanje otpada putem koncesije te izgraditi reciklažno dvorište i zelene otoke u Pregradi i svim okolnim naseljima.

Provesti sanaciju divljih odlagališta otpada na području cijele Pregrade te unaprijediti sustav odvožnje i zbrinjavanja otpada.

program_slika_selo