Gradska uprava i društvo

Cilj reforme gradske uprave je stvaranje osnove za racionalniju, kvalitetniju i transparentniju gradsku upravu te povećanje dostupnosti i kvalitete usluga građanima i građankama Pregrade.

Mjesni odbori

Osigurati transparentan odnos i ujednačen pristup prema svim mjesnim odborima, te donijeti jasne kriterije prilikom dodjele financijskih sredstava pojedinim Mjesnim odborima uz poštivanje prioriteta i mišljenja Mjesnih odbora.

Registar gradskih resursa

Utvrditi popis resursa kojima raspolaže grad Pregrada (nekretnine, tvrtke, institucije, objekti, itd.).

Napraviti plan dugoročnog korištenja navedenih resursa i uključivanja u pojedine projekte (dogradnje, povećanje kapaciteta, itd.) imajući u vidu kvalitetno upravljanje prostorom u Pregradi.

Napraviti plan sustavnog i kvalitetnog održavanja postojećih resursa, sa osiguranjem nastavka na sanaciji kamenoloma, te upravljanja „Niskogradnjom“ d.o.o. (tvrtkom u vlasništvu Grada).

Učinkovitost i transparentnost rada

Utvrditi uredovno vrijeme za rad sa strankama, osigurati obavljanje poslova/obrade zahtjeva bez odgode te povećati transparentnost rada gradske uprave s ciljem ostvarenja prava građana. Produžiti  radno vrijeme gradske uprave jedan dan u tjednu.

Uprava kao servis građanima

Provoditi aktivnosti za unapređenje e-uprave, kroz izradu novog gradskog portala na kojem građani mogu komunicirati s gradskom upravom, s ciljem povećanja transparentnosti i učinkovitosti gradskih službi. Podupirati cjeloživotnu informatičku edukaciju građana čime će se smanjiti digitalna podjela i poticati uključivanje građana u e-upravu.

Udruge

Kroz javni natječaj osigurati raspodjelu proračunskih sredstava namijenjenih udrugama na temelju njihovih programa, projekata i realizacije istih.

Osnovati savjet organizacija civilnog društva koje djeluju na području grada u svrhu unaprjeđenja kontinuirane suradnje lokalne samouprave i udruga

Punk Hitne pomoći

Zalagat ćemo se za dobivanje punkta Hitne pomoći s ciljem poboljšanja zdravstvene njege i pružanja hitne medicinske skrbi građanima.

Vatrogasna zajednica

Radit ćemo sustavno i u suradnji sa svim vatrogasnim društvima na području Pregrade na podizanju standarda vatrogasne zaštite.

Umirovljenici

Podupirati rad udruge umirovljenika i njihove projekte. Posebno potpomagati socijalno najugroženije umirovljenike.

program_slika_uprava