Ostvareno u mandatu 2017.-2021.

PODUZETNA PREGRADA 

Obećali smo: 

 • Poticati investicije, razvijati partnerske odnose s investitorima i subvencionirati kamate poduzetnicima; 
 • Promovirati poslovnu zonu i poduzetništvo; 
 • Preseljenje Niskogradnje u objekt u poslovnoj zoni; 
 • Pokretanje postupka katastarskih izmjera i usklađivanje katastra i gruntovnice. 

Ostvarili smo: 

 • Uređena je infrastruktura u Poduzetničkoj zoni – izgrađen je nogostup, javna rasvjeta i zelena infrastruktura; 
 • Nastavljena su ranije uvedena oslobođenja plaćanja komunalne naknade i doprinosa u prvoj godini poslovanja te djelomično u drugoj i trećoj za otvaranje novih poslovno-proizvodnih prostora; 
 • Subvencionirane su kamate na poduzetničke kredite te kamate ESIF zajmova; 
 • U 2019. godini Pregrada bilježi najveći rast zaposlenosti u Hrvatskoj – broj zaposlenih porastao za 400 ljudi 
 • Broj poduzetnika porastao je s njih 74 u 2015. godini na 98 poduzetnika u 2019. godini; 
 • Na gradskoj web stranici izrađena je podstranica o Poduzetničkoj zoni, promotivni video i letak; 
 • Kupljeno je zemljište u Poduzetničkoj zoni i izrađen je idejni projekt novog objekta Niskogradnje; 
 • Potpisan je ugovor o sufinanciranju provođenja katastarske izmjere s Krapinsko-zagorskom županijom i Državnom geodetskom upravom.  

ZELENA PREGRADA 

Obećali smo:  

 • Izgraditi reciklažno dvorište; 
 • Izraditi mobilne aplikacije za prijavu komunalnih i ekoloških problema; 
 • Educirati stanovništvo o ekologiji, održivom gospodarenju otpadom i važnosti odvajanja otpad; 
 • Energetski obnoviti objekte u gradskom vlasništvu. 

Ostvarili smo: 

 • Izgrađeno je reciklažno dvorište; 
 • Uvedena je mobilna aplikacija „Na dlanu“ za jednostavno i brzo prijavljivanje komunalnih problema; 
 • Održane su radionice o održivom gospodarenju otpadom i napravljen je promotivni letak; 
 • Uspostavljena je web stranica reciklažnog dvorišta te se godišnje izvještava o prikupljenim količinama otpada; 
 • Gradska uprava, ustanove i društva prestale su koristiti plastiku za jednokratnu upotrebu; 
 • Energetski su obnovljene: Upravna zgrada Grada Pregrade sa zgradom u kojoj borave udruge, zgrada Sportske zajednice Grada Pregrade (NK Pregrada) i zgrada Zemljišnoknjižnog odjela u Pregradi; 
 • Zamijenjena su krovišta na mrtvačnicama u Kostelu i Stipernici. 

BOLJI UVJETI ŽIVOTA 

Obećali smo: 

 • Investicije u infrastrukturu na području grada: širokopojasni Internet, dogradnja javne rasvjete i kućica na stajalištima; 
 • Izgraditi nerazvrstane cesta i nogostupe po svim mjesnim odborima prema prioritetu samih mjesnih odbora; 
 • Izgraditi biciklističku stazu uz Kosteljinu, na potezu Pregrada-Krapinske Toplice; 
 • Rekonstruirati cestu od centra prema groblju; 
 • Sanaciju državne ceste D507 (Benkovo) uz izgradnju nogostupa; 
 • Nastavak sanacije D206 Pregrada-Hum na Sutli 
 • Uređenje šumskih puteva na području Pregrade iz programa ruralnog razvoja; 
 • Završetak nogostupa od centra do Sopota, izgradnju nogostupa u Goričkoj ulici, izgradnju nogostupa i sanaciju ceste Valentinovo-Benkovo, sanacija ŽC Sopot-Stipernica; 
 • Završetak vodoopskrbe na Maloj Gori – pokrivenost svog stanovništva pitkom vodom; 
 • Planirati izgradnju sustava odvodnje i sustava za pročišćavanje voda za područje naselja Pregrada. 

Ostvarili smo: 

 • Proveden je projekt postavljanja bežičnog Interneta na pet lokacija u gradu; 
 • Postavljena je nova javna rasvjeta na području MO Benkovo, MO Stipernica, MO Kostel, MO Sopot, MO Cigrovec i MO Pregrada; 
 • Postavljene su kućice na autobusnim stajalištima u Stipernici, Gorjakovu, Vinagori, Benkovu, Pregradi i Sopotu; 
 • Izgrađena je punionica za električna vozila; 
 • Uređeno je i asfaltirano 14 km nerazvrstanih cesta na temelju prioriteta mjesnih odbora; 
 • Kroz EU fondove asfaltirana je cesta Petrovina-Menjački u duljini od 1410 metara; 
 • Uvedena je mjera za brdovita područja u Pregradi, kroz koju su osigurana dodatna sredstva za uređenje komunalne infrastrukture na brdskim područjima u pregradskim naseljima; 
 • Kontinuirano su sanirana klizišta na području grada. U 4 godine sanirano je 14 klizišta u vrijednosti 3,65 milijuna kuna; 
 • Potpisan je Sporazum o izgradnji biciklističke staze uz vodotok Kosteljine s Gradom Zabokom i Općinom Krapinske Toplice; 
 • Rekonstruirana je cesta od centra prema groblju; 
 • Izrađena je projektna dokumentacija te je ishođena lokacijska dozvola za sanaciju D507 kroz Benkovo. Investicija je u planu Vlade RH, a izvodit će ju Hrvatske ceste; 
 • Nastavljeni su radovi na sanaciji ceste D206 Pregrada-Hum na Sutli: saniran kolnik i most te izgrađen nogostup od ulice Janka Leskovara kroz ulicu Ljudevita Gaja; 
 • U suradnji sa Županijskom upravom za ceste Krapinsko-zagorske županije izgrađeni su nogostupi u MO Stipernica, MO Pregrada (Gorička ulica) i MO Sopot;  
 • Izgrađen je podsustav „Žolekov breg“ i tlačni cjevovod CS „Košenine“ – VS „Žolekov breg“ te je u tijeku izvođenje radova na vodoopskrbnom podsustavu-cjevovodi visoke zone Žolekov Breg čime će se riješiti osiguranje javne vodoopskrbe na području Vinagore. 
 • Izrađena je projektna dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Pregradi te se planira prijava na EU fondove. 

SNAŽNIJA POLJOPRIVREDA 

Obećali smo: 

 • Poticati povećanja kapaciteta poljoprivredne proizvodnje OPG-a te sufinanciranje izrade projekata i poslovnih planova; 
 • Uspostaviti pomoć pčelarima kroz sufinanciranje nabave opreme i pribora; 
 • Podržavati proizvodnju lokalnih poljoprivrednih proizvoda i pomagati promidžbu OPG-ova; 
 • Sudjelovati u radu i razvoju LAG-a Zagorje-Sutla; 
 • Stvarati preduvjete za razvoj ruralnog turizma; 
 • Sufinancirati umjetno osjemenjivanje rasplodnih goveda i krmača; 
 • Poticati revitalizaciju zapuštenih poljoprivrednih površina kroz učinkovito poljoprivredno redarstvo. 

Ostvarili smo: 

 • Kroz Program potpore poljoprivredi poticano je povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava; 
 • Za pčelare je uspostavljena pomoć kroz dodjelu potpora za nasade medonosnog bilja; 
 • Podrška proizvodnji lokalnih poljoprivrednih proizvoda provedena je kroz kontinuiranu organizaciju manifestacija i prigodnih prodaja, sufinancirani su troškovi promocije i plasmana proizvoda, izgradnja i opremanje staklenika i plastenika, nabavka poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, ograde za nasade i životinje, zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu poljoprivrednih nasada od vremenskih neprilika, podizanje/restrukturiranje višegodišnjih nasada; 
 • Kroz provedbu Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla uloženo je 96 tisuća eura u obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Pregrade;  
 • LAG Zagorje-Sutla pružao je podršku u raspisivanju i provedbi nekoliko projekata u gradu te je financirao provedbu volonterskih akcija; 
 • Napravljena su biciklistička odmorišta na prekograničnoj Ride&bike cikloturističkoj ruti; 
 • Sufinancirano je umjetno osjemenjivanje rasplodnih goveda i krmača od 2017. do 2019., a vraćeno je u Program potpora poljoprivredi u 2021. godini; 
 • Nastavljeno je provođenje agrotehničkih mjera. 

PREGRADA ZNANJA I ZDRAVOG ŽIVOTA 

Obećali smo: 

 • Energetsku obnovu osnovne škole i obnovu poda u sportskoj dvorani škole; 
 • Dograditi zgradu nogometnog kluba i podržati izgradnje teniskih terena; 
 • Nastaviti poboljšanje uvjeta u gradskom vrtiću; 
 • Riješiti prometnu situaciju u ulici Stjepana Škreblina kako bi se povećala sigurnost i olakšao pristup školama i vrtiću. 

Ostvarili smo: 

 • Krapinsko-zagorska županija energetski je obnovila osnovnu školu (krovište, fasadna ovojnica, rasvjeta, kotlovnica te kompletna stolarija), a Grad Pregrada osigurao je sredstva za promjenu poda (parketa) u dvorani; 
 • Energetski je obnovljena zgrada Sportske zajednice Grada Pregrade (NK Pregrada), uređeno je pomoćno igralište, podržana je izgradnja teniskih terena kroz osiguravanje zemljišta, financijskih sredstava i organizaciju crowdfunding kampanje; 
 • Kroz projekt „Ti i ja zajedno“ osiguran je poslijepodnevni boravak djece u vrtiću te su poboljšani uvjeti rada kroz nabavu opreme i povećanje broja zaposlenih; 
 • U izradi je projektna dokumentacija za rješavanje prometne situacije u Ulici Stjepana Škreblina radi poboljšanja sigurnosti. 

GRAD KULTURE I TURIZMA 

Obećali smo: 

 • Planiranje izgradnje Kulturnog centra; 
 • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i pokretanje uređenja kino dvorane; 
 • Pokretanje izgradnje bazena s pratećim objektima i infrastrukturom; 
 • Razvoj gradskog Muzeja kroz dopunu sadržaja; 
 • Nastavak sanacije Kostelgrada; 
 • Izraditi idejni projekt i početi s uređenjem rodne kuće Janka Leskovara; 
 • Potpomagati revitalizaciju fasade Zagorske katedrale; 
 • Obnoviti kapelicu i kip sv. Mihovila u Sopotu; 
 • Pojačati turističku signalizaciju i promociju za prirodne i turističke destinacije – označavanje Vražje peći i vinskih cesta. 

Ostvarili smo: 

 • Pokrenut je projekt otkupa kino dvorane kao prostora za održavanje kulturnih sadržaja u gradu i prostora za mlade. Izvedeni su radovi na sanaciji krovišta te je izrađen idejni projekt uređenja – ukupno je uloženo 1,3 milijuna kuna; 
 • Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju bazena te je ishođena građevinska dozvola, čeka se raspisivanje natječaja unutar Zelenog plana EU; 
 • Zaposlen je ravnatelj u Muzeju grada Pregrade. Realizirano je desetak značajnih izložbi i radionica te su pokrenuti Erasmus+ projekti i edukativni program muzeja za sve dobne skupine, kontinuirano se ulaže u nabavu opreme i namještaja za provođenje i razvoj muzejske djelatnosti; 
 • Izvedeni su konzervatorski radovi na Kostelgradu čime je kompletno sanirana baterijska kula; 
 • U suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom otkupljena je rodna kuća Janka Leskovara i pristupljeno je izradi idejnog projekta; 
 • Kontinuirano se potpomaže revitalizacija fasade Zagorske katedrale; 
 • Dovršeni su radovi na konzervaciji skulpture sv. Mihovila, u tijeku su radovi na kapelici; 
 • Kontinuirano se označavaju turističke i izletničke destinacije. 

TRANSPARENTNA PREGRADA 

Obećali smo: 

 • Osigurati dodatna sredstava za MO i nastaviti s  decentralizacijom odlučivanja o korištenju javnih sredstava; 
 • Nastavak podupiranja i jačanja rada Savjeta mladih; 
 • Povećati sredstava za udruge; 
 • Implementaciju koncepta „pametnog grada“ u rad gradske uprave; 
 • Pružati potporu nastavku izgradnje Vatrogasnog doma u Pregradi. 

Ostvarili smo: 

 • Osigurana su dodatna sredstva za rad mjesnih odbora kroz male komunalne akcije za koje svaki mjesni odbor na raspolaganju ima po 10 tisuća kuna, a Grad je preuzeo financiranje prijevoza kamenog materijala za sanaciju nerazvrstanih cesta do stambenih objekata; 
 • Poticana je participacija djece i mladih kroz Dječje gradsko vijeće i Savjet mladih te kroz projekte kao što su Mladi u centru i Uzmi pare i napravi nešto za mlade. Prvi smo u Hrvatskoj uveli participativni proračun za mlade, a donesen je i novi Gradski program za mlade 2021.-2025.; 
 • Uvedena su priznanja za naj-volontera u kategorijama mladi(15-30 godina) i odrasli (stariji od 31 godine) te nagrada za naj volontersku akciju u vrijednosti od 2 tisuće kuna;  
 • Povećana su sredstva za projekte, programe i manifestacije organizacija civilnog društva; 
 • Implementirana je platforma Otvoreni grad na kojoj građani mogu izravno sudjelovati u formiranju gradskog proračuna, pratiti za što se i kako troše njihovi novci, a Grad se uključio i u sustav e-Novorođenče (web servis za online prijavu novorođenog djeteta); 
 • Izrađena je projektna dokumentacija za dogradnju Vatrogasnog doma u Pregradi, a Grad Pregrada je potpora aktivnostima DVD-a na prijavi projekta 

SOLIDARNA PREGRADA 

Obećali smo: 

 • Nastavak stipendiranja i pomaganja studenata i učenika iz socijalno-ugroženih obitelji; 
 • Razvijanje novih usluga za starije i umirovljenike; 
 • Nastavak izgradnje dječjih igrališta po MO; 
 • Izgradnju skate parka; 
 • Riješiti ulaz za osobe s invaliditetom u javne zgrade koje su u vlasništvu grada; 
 • Povećati pomoć za novorođenčad kroz „Paket za super početak“ koji sadrži osnovne potrepštine za bebe; 
 • Povećati cenzus za pravo umirovljenika na božićnice. 

Ostvarili smo: 

 • Kroz povećanje iznosa i broja stipendija i financijskih potpora nastavljeno je  podupiranje učenika i studenata. Povećan je iznos top stipendija, kao i financijskih potpora. Uvedeno je sufinanciranja smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima; 
 • Zajedno s KZŽ sufinanciramo nabavku radnih bilježnica osnovnoškolcima te samostalno financiramo radni materijal; 
 • Kroz EU projekte razvijene su nove usluge za starije i umirovljenike te je potaknuta socijalna uključenost; 
 • Nastavljena je izgradnja i uređenje dječjih i školskih igrališta po mjesnim odborima – Kuna-park u MO Pregrada, MO Benkovo, MO Gorjakovo (u suradnji sa Županijskom upravom za ceste -) i MO Stipernica; 
 • Zgrada Gradskog muzeja i knjižnice adaptirana je za pristup osobama s invaliditetom; 
 • Povećan je iznos naknade za novorođenčad te se uz novčani iznos od 1.000 kn dodjeljuje i Paket za super početak u vrijednosti do 1.500 kn; 
 • Podignut je cenzus za pravo umirovljenika na božićnice s 1.000 kn na 1.500 kn. 

Odgovori